Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELADO

Niniejszy Regulamin określa reguły korzystania ze sklepu internetowego ELADO.

Użyte w regulaminie definicje w razie wątpliwości należy interpretować zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.

Jeżeli nic innego nie wynika z danego ustępu regulaminu, użytym w nim definicjom przypisuje się następujące znaczenie, przy czym w przypadku zaistnienia wątpliwości, użyte w regulaminie definicje
w razie wątpliwości należy interpretować zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującego prawa:

Regulamin:

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego, zawsze dostępny na stronie internetowej www.elado.pl

Sprzedawca:

Sklep internetowy ELADO prowadzony jest przez firmę ELADO PATRYCJA MUSIK, ul. Skrzesówka 8, 42-289 Woźniki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 575-190-28-69 , REGON 388504518

Sklep Internetowy:

Serwis sprzedaży on-line Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzony przez Sprzedawcę, udostępniony Klientom pod adresem www.elado.pl , poprzez który Klient może uzyskać informacje
o oferowanych Towarach jak również dokonać ich zakupu.

Klient:

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która korzysta ze Sklepu Internetowego w tym w szczególności dokonująca za jego pomocą zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

Konsument:

Osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego w tym w szczególności dokonująca za jego pomocą zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta:

Indywidualny dla każdego Klienta elektroniczny zbiór informacji o Kliencie, zawierający dane Klienta służące do właściwego składania oraz realizacji zamówień na Towary oferowane przez Sprzedawcę jak również umożliwiający wgląd do historii składanych zamówień oraz przebiegu ich realizacji.

Towar:

Oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę produkty w postaci mebli, oświetlenia jak również inne produkty udostępnione w Sklepie Internetowym, wraz z ich opisem oraz podaną ceną.

§ 1 Postanowienia ogólne

Podstawą korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego jest przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki wyżej wymienionych podmiotów. Klient chcąc korzystać ze Sklepu Internetowego akceptuje niniejszy Regulamin poprzez wyraźne zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie rejestracji Konta Klienta lub podczas zakupu towaru.

Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym Towary są nowe oraz wolne od wad fizycznych
i prawnych.

Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia na oferowane przez niego Towary będą realizowane jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Do korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta, niezbędnym jest posiadanie przez Klienta odpowiedniego urządzenia podłączonego do sieci Internet wraz z zainstalowaną dowolna przeglądarką internetową. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga ponadto posiadania przez Klienta dowolnego adresu poczty elektronicznej.

Sprzedawca w ramach swej działalności gospodarczej poprzez Sklep Internetowy świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.

§ 2 Składanie zamówień.

Zamówienie Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie poprzez Sklep Internetowy, kontakt mailowy lub telefonicznie.

Celem złożenia zamówienia niezbędnym jest zalogowanie się do Konta Klienta lub wybranie opcji „szybki zakup” i wypełnienie odpowiednich pól z danymi dotyczącymi zamówienia.

Klient może zamówić dany Towar, jeżeli jest on aktualnie dostępny w zakładce „Kategorie”. Każdy z oferowanych Towarów jest oznaczony krótkim opisem, danymi oraz widniejącą przy nim wiążącą dla Klienta i Sprzedającego w chwili składania zamówienia ceną, wyrażoną w walucie polskiej i stanowiącą cenę brutto Towaru jak również terminem realizacji zamówienia.

Klient dokonuje wyboru Towaru w zakładce „Kategorie” poprzez:

Kliknięcie odpowiedniej Kategorii

Kliknięcie danego Towaru;

Ustalenie liczby oraz ew. indywidualnych cech zamawianego Towaru;

Oznaczenie danego Towaru przyciskiem „Do koszyka”

Kliknięcie przycisku „Przejdź do koszyka”;

Klient ma również możliwość złożenia zapytania o wybrany Towar oraz pobrania w specyfikacji wybranego Towaru.

Po kliknięciu przycisku „Przejdź do koszyka” Klient dokonuje wyboru sposobu formy płatności i dostawy zamówienia poprzez wskazanie, formy wysyłki/odbioru zamówionego Towaru oraz preferowanej formy płatności. Wprowadzone dane akceptuje klikając przycisk „Do kasy”

W przypadku wybrania opcji „Szybki zakup”, Klient celem złożenia zamówienia jest zobowiązany podać, poprzez wypełnienie stosownych pół formularza informacje obejmujące adres email, Imię i Nazwisko lub Firmę (oraz NIP), adres zamieszkania bądź siedzibę oraz numer telefonu. Klient przed złożeniem zamówienia musi ponownie potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptować jego treść.

Po zalogowaniu na Koncie Klienta lub wybrania opcji „Szybki zakup” i wprowadzeniu danych zgodnie z § 3 ust. 6 niniejszego regulaminu, Klient ma możliwość podglądu dotychczas wprowadzonych danych oraz edycji danych do wysyłki oraz wyboru i edycji danych dokumentu sprzedaży (Faktura/Paragon).

W ramach potwierdzenia danych zamówienia wyświetlane są również dane powiązane z wybranym sposobem płatności (numer konta bankowego Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem bankowym), oraz szczegółowe dane związane z realizacją przedmiotu zamówienia – przewidywany czas wysyłki, stan, nazwa i jednostkowa oraz łączna cena zamówionych Towarów.

Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Przed złożeniem zamówienia, Klient jest zobowiązany do ponownej akceptacji niniejszego Regulaminu. Klient ma również fakultatywną możliwość zamówienia, wysyłanego okresowo oraz bezpłatnie, na podany przy rejestracji lub składaniu zamówienia adres e-mail newsletter,a Sprzedawcy oraz możliwość wprowadzenia alternatywnych danych dla faktury lub paragonu.

Zamówienie na dany Towar – zarówno przy wyborze opcji zakupu przez Konto Klienta jak i przy wyborze opcji „Szybki zakup” – zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam i płacę” oraz otrzymania przez Klienta maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

Klient otrzymuje na wskazany przy rejestracji Konta Klienta adres e-mail, wiadomość e-mail z informacją o złożonym zamówieniu w tym w szczególności rodzaju i ilości zamówionego Towaru oraz łącznej, obejmującej wszystkie związane z zamówieniem Towaru płatnościach cenie, przewidywanym terminie realizacji zamówienia oraz informacją o potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia, wybranej formie płatności i przekazania go do realizacji wraz z pouczeniem co do sposobu płatności oraz wykazem wprowadzonych danych i zamówionego Towaru.

Umowa miedzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania wyżej wskazanej wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta Klienta lub podanego przy wypełnianiu danych przy dokonywaniu „Szybkiego zakupu”

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta, wskazanych w czasie rejestracji jak i weryfikacji złożonego zamówienia. Weryfikacja może nastąpić droga telefoniczną lub poprzez wiadomość e-mail.

Za prawdziwość podanych przy rejestracji Konta klienta informacji odpowiada Klient. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji złożonego zamówienia w przypadku, gdy niemożliwy okaże się kontakt z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe.

§ 3 Sposób i termin zapłaty.

Za zakupione Towary w Sklepie Internetowym Klient, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, może uiścić zapłatę wyłącznie za pobraniem, przy odbiorze zakupionego Towaru lub ewentualnie w przypadku osobistego odbioru zakupionego Towaru – w kasie w miejscu odbioru.

Dodatkowe koszty związane z płatnością za pobraniem ponosi Klient, przy czym ich wysokość jest wskazywana Klientowi przed zatwierdzeniem złożonego zamówienia oraz w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt 15 niniejszego Regulaminu.

Klient ma możliwość skorzystania z innej formy płatności przy czym w tym celu koniecznym jest zaznaczenie stosownej opcji przed zakończeniem składania zamówienia i kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam i płacę”. Poprzez inne formy płatności Sprzedawca rozumie w szczególności tradycyjny przelew bankowy oraz usługę płatności on-line PayU, świadczoną przez serwis www.payu.pl.

Sprzedawca oświadcza, iż nie ma wpływu na jakość oraz sposób świadczenia usług przez serwis płatności on-line www.payu.pl.

W sytuacji opisanej w punkcie 3 niniejszego paragrafu, po złożeniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail celem potwierdzenia innego sposobu zapłaty. Zamówienie nie będzie realizowane do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę oraz Klienta wybranego, innego sposobu zapłaty aniżeli opisany w pkt 1 niniejszego paragrafu..

Sprzedawca w każdej sytuacji dołącza rachunek (paragon lub fakturę) za zakupiony Towar do przesyłki/opakowania w którym Towar ten się znajduje w chwili dostarczania go Klientowi.

W przypadku zakupu mebli, Sprzedawca do przesyłki dołącza jeszcze narzędzia potrzebne do złożenia zamówionych mebli oraz instrukcję obsługi.

§ 4 Sposób i termin dostawy.

Zamówiony Towar Sprzedawca dostarcza na adres Klienta wskazany przez Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub wskazany przez Klienta jako „Szybki zakup” w terminie wskazanym w emailu, wysyłanym do Klienta zgodnie z § 3 pkt 15 niniejszego regulaminu.

Dostawa odbywa się na koszt Klienta poprzez usługi świadczone przez firmy kuruerskie. Całościowy koszt wysyłki zostaje wskazany w skierowanym do Klienta e-mailu, zgodnie z § 2 pkt 15 niniejszego regulaminu.

Klient ma możliwości skorzystania z innego sposobu dostarczenia zamówionego Towaru przy czym w tym celu koniecznym jest zaznaczenie stosownej opcji przed zakończeniem składania zamówienia i kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam”. Dopuszcza się w szczególności, po dokonaniu stosownych indywidualnych ustaleń z Klientem możliwość odebrania Towaru osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy tj., ul. Skrzesówka 8, 42-289 Woźniki w godzinach działalności.

W sytuacji opisanej w punkcie 3 niniejszego paragrafu, po złożeniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail celem potwierdzenia innego sposobu dostarczenia zamówionego Towaru. Zamówienie nie będzie realizowane do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę oraz Klienta wybranego, innego sposobu dostarczenia zamówionego Towaru aniżeli opisany w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu.

W każdym przypadku, niezależnie od sposobu dostarczenia zamówionego Towaru, koszty dostarczenia Towaru ponosi Klient, przy czym ich wysokość jest wskazywana Klientowi przed zatwierdzeniem złożonego zamówienia oraz w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 pkt 15 niniejszego Regulaminu.

W przypadku zamówienia Towaru z opcją zapłaty za pobraniem przy jego odbiorze, w sytuacji braku dokonania odbioru Towaru lub braku zapłaty za zamówiony towar – Klient ponosi koszt zwrotu Towaru do siedziby Sprzedawcy.

§ 5 Odpowiedzialność za Towar i sposób reklamacji Towaru.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Klientowi Towaru w należytym stanie i zgodnie ze złożonym zamówieniem.

Odpowiedzialność za Towar przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu zamówionego Towaru.

Sprzedawca odpowiada za stwierdzone przez klienta wady fizyczne i prawne Towaru z tytuł rękojmi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1064 r. Kodeks Cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 (tj. z dnia 17 lutego 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 380)

Na zakupione w Sklepie Internetowym przez Klienta Towary, Sprzedawca nie udziela Klientowi gwarancji. Ponadto na zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym Towary nie jest również udzielana gwarancja przez ich producentów.

W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy poprzez wiadomość e-mail na wskazany w Sklepie Internetowym adres e-mail Sprzedawcy, telefonicznie lub też osobiście w dowolnym sklepie Sprzedawcy.

Składając reklamację, niezależnie od wybranego sposobu jej złożenia, Klient powinien co najmniej podać informacje o rodzaju stwierdzonej wady wraz z jej krótkim opisem oraz wskazać dane reklamującego – imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedzibę albo adres e-mail, datę nabycia Towaru, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sposób powiadomienia go
o rozpatrzeniu reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę.

Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup. Obowiązek dołączenia dowodu zakupu ma charakter informacyjny i nie jest podstawą rozpatrzenia reklamacji

Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument dokonujący zakupu Towarów w Sklepie Internetowym ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny.

Sprzedawca zastrzega, iż w sytuacji, w której przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Konsumentowi nie przysługuje.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.

Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wyraźna wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno wskazywać adres, imię i nazwisko Konsumenta, wyraźne oznaczenie adresata, datę złożenia zamówienia i odbioru towaru, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument jak również datę składania oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy poprzez pocztę, lub wiadomość e-mail na adres e-mail sprzedawcy podany w Sklepie Internetowym.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłanie do magazynu na adres ujęty w zakładce Zwrot. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy aby przed jego upływem odesłać zakupiony Towar. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

Sprzedawca oświadcza, iż ze względu na przedmiot prowadzonej działalności oraz charakterystykę Towarów, obciążających Klienta kosztów zwrotu przesyłki nie jest w stanie z przyczyn obiektywnych z góry wyliczyć.

Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.

Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.

§ 7 Postanowienia końcowe.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego O zmianie Regulaminu Klienci Sklepu internetowego zostaną powiadomieni komunikatem, do którego dołączona zostanie nowa treść Regulaminu. Komunikat zostanie wysłany do Klientów na adres e-mail wskazane podczas rejestracji Kont Klienta na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

Klient wyraża zgodę na przekazywanie potwierdzenia zawarcia umowy w formie cyfrowej, poprzez przesłanie potwierdzenia na przypisany do jego Konta Klienta adres e-mail.

Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2021 r.